Ouderschapsverlofkorting

sponsorIn een uitspraak van het Hof Amsterdam kreeg een pleegouder ouderschapsverlofkorting toegekend. De centrale vraag in de procedure was of de ouderschapsverlofkorting kon worden toegekend nu pleegouder en pleegkind niet op het zelfde adres ingeschreven stonden. De rechtbank oordeelde dat De situatie dat de pleegouder en het pleegkind op hetzelfde adres wonen en uitsluitend om veiligheidsredenen is afgezien van inschrijving van het pleegkind op het formele adres van de pleegouder is volgens het hof gelijk te stellen met een situatie waarin het pleegkind en de pleegouder beiden op hetzelfde adres in de GBA staan ingeschreven.

Heel vaak worden pleegkinderen om veiligheidsredenen in eerste instantie niet ingeschreven op het adres van de pleegouders. Dit leidt er toe dat het pleegkind niet (op termijn) als kind voor allerlei regelingen wordt beschouwd. Door deze uitspraak is dat gecorrigeerd voor zover de inschrijving op een ander adres om veiligheidsredenen plaats vindt.
In dezelfde procedure was nog een andere belangwekkende casus opgenomen. Het was de wens van pleegouders het 7 jarige kind voor lang verblijf aan zich te binden in 2009. Een jaar later gaat het echter fout en wordt de plaatsing afgebroken. Het Hof komt tot de conclusie dat pleegouder voldoet, anders dan de inspecteur beweert, aan de voorwaarde dat zij duurzaam de verzorging en opvoeding van het pleegkind op zich heeft genomen. Dat het anders is gelopen verandert hier niets aan. Kortom de bedoeling is daarbij doorslaggevend.
Ook dit is een begrijpelijke oplossing. Immers natuurlijke ouders die een kind krijgen gaan er ook vanuit dat het duurzaam zal zijn. Als na verloop van tijd jeugdzorg om wat voor reden dan ingrijpt wordt ook in die gevallen niet de duurzaamheid van de relatie betwist. Natuurlijk kunnen allerlei omstandigheden (zoals tijdsverloop) van invloed zijn.
Al met al twee opstekers voor pleegouders.

Zie de uitspraak http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY4619